Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA (PREPORUKA.HR)

PREPORUKA.HRPristupanjem ovim Internet stranicama, kao i njihovim korištenjem, Korisnik prihvaća sva pravila i uvjete korištenja stranica kao i poštivanje primjenjivih pravnih normi.

Internet stranice preporuka.hr u vlasništvu su društva TRIVIUS d.o.o. (dalje samo: TRIVIUS).

Preporuka.hr internetski je portal koji osnovan s ciljem oglašavanja pružanja usluga/poslova, čija je svrha povezati registrirane i ovlaštene pružatelje usluga/poslova, s jedne strane, i korisnike tih usluga/poslova, s druge strane. Preporuka.hr ne predstavlja posrednika pri zapošljavanju. Preporuka.hr portal je kreiran u cilju što bolje informiranosti Korisnika o ponudi i potražnji na tržištu rada te zadržava autorsko pravo za svaki sadržaj objavljen na portalu.

Zadržavamo pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Preporuka.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

U svrhu oglašavanja na Preporuka.hr, Korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti svoje osobne podatke i podatke za kontakt. Korisnik se pri registraciji prijavljuje kao pružatelj usluge koju objavljuje li kao tražitelj usluge. Pravo prikupljanja traženih podataka utemeljeno je na odredbama Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11). Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje vodi TRIVIUS.

Pravo registriranja kao pružatelji usluga koje se oglašavaju imaju pravne osobe, obrtnici, udruge, agencije i druge osobe koje u sklopu svoje registrirane djelatnosti ili na drugi način ovlaštene obavljati poslove/usluge koje oglašavaju. Pravo registriranja kao tražitelji usluga/poslova koje se oglašavaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za određene usluge.

Svaki Korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava te za slanje elektroničke pošte, a Preporuka.hr/ TRIVIUS se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Preporuka.hr/TRIVIUS ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. Isto tako, Preporuka.hr/TRIVIUS ne daje nikakva jamstva u pogledu toga je li Korisnik (koji je prijavljen kao pružatelj usluga) uistinu ovlašten pružati usluge čiji sadržaj oglašava na portalu Preporuka.hr.

Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa Korisnika portala (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju oglasa i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Preporuka.hr/ TRIVIUS nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet portala Preporuka.hr, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, Korisnik preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača Preporuka.hr od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi društvu TRIVIUS svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja portala Preporuka.hr Korisnik otklanja sa društva TRIVIUS svaku odgovornost koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje sadržaja i/ili usluga Preporuka.hr portala, kao i za bilo koje radnje drugih korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice te se Korisnik ujedno odriče potraživanja naknade za bilo kakvu štetu od društva TRIVIUS, a koja šteta može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove stranice.

TRIVIUS ne jamči za točnost u primljenim oglasima i/ili objavljenim profilima i objavljenim sadržajima te ne odgovara za posljedice nastale na temelju informacija objavljenih na portalu.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće oglašavati pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Korisnika i Oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Preporuka.hr niti TRIVIUS nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

Oglas mora sadržavati podatke o predmetu usluge, a posebno opis usluge koja se pruža/traži.

Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu kategoriju.

Slike u oglasu moraju biti slike predmeta oglasa. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.

Naslov oglasa mora opisivati predmet usluge koja se pruža/traži. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom

Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas.

Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. *

Preporuka.hr/ TRIVIUS zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.

Preporuka.hr/ TRIVIUS ima pravo urediti, ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

  1. kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  2. kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  3. kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  4. kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  5. kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  6. kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  7. kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
  8. kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

Objava oglasa se u promotivnom periodu se ne naplaćuje. Preporuka.hr / TRIVIUS zadržava pravo definiranja probnog perioda te definiranja cijena paketa oglasa.

Preporuka.hr/ TRIVIUS nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke tih usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete u potpunosti je odgovoran Korisnik. Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili usluga koje Korisnik pruža odgovoran je isključivo taj Korisnik.

Plaćanje usluga objavljenih na Preporuka.hr vrši se isključivo prema internom dogovoru između Korisnika, a Preporuka.hr/ TRIVIUS ni na koji način ne odgovara za obveze plaćanja ili druge obveze koje bi proizlazile iz tih obveza.

Preporuka.hr/ TRIVIUS ni u kojem slučaju ne odgovara za sadržaj samog oglasa.

Preporuka.hr/ TRIVIUS zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Preporuka.hr/ TRIVIUS ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.

Objavom oglasa na Preporuka.hr Korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje kontinuirano pregledava poštu. Svaki je Korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju s ostalim Korisnicima portala. Preporuka.hr ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem platforme.

Prihvaćanjem ovih uvjeta Korisnik se obvezuje da neće utjecati na administratora i/ili moderatora Preporuka.hr portala na način da ignorira njihova upozorenja i poruke, odnosno da lažno prijavljuje druge članove Preporuka.hr zajednice. Korisnici koji se ogluše na upozoravajuće poruke administratora i/ili moderatora bit će kažnjeni zabranom pristupa.

Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima Preporuka.hr. Elektronička pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da Preporuka.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom razdoblju Preporuka.hr korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije Preporuka.hr koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).

Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa neopozivo ovlašćuju Preporuka.hr da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Preporuka.hr u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu Preporuka.hr.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Preporuka.hr, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja društva TRIVIUS.

Preporuka.hr zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica. TRIVIUS zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva TRIVIUS podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

TRIVIUS ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.

Preporuka.hr ne jamči da će korisnik moći pristupati do sadržaja svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa, ako će ih htjeti kasnije upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

Za analizu svoje internetske stranice Preporuka.hr koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice te time stječemo saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledniku, i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Sve primjedbe i prigovore možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva, Zagreb (Grad Zagreb) Junkovićev put 10 ili na e-mail: [email protected].

Podaci o upravitelju sistema Preporuka.hr:

TRIVIUS d.o.o. Zagreb (Grad Zagreb) Junkovićev put 10,
OIB: 57449272858
E-mail: [email protected]

Temeljni kapital društva iznosi 20.000 kuna i u cijelosti je uplaćen.