GROMATIC – GEODETSKO-KATASTARSKE I PROJEKTANSKE USLUGE

Ulica Vladimira Nazora 65, Zlatar Bistrica, Hrvatska

Web stranica

+38549 461 068

} 09:00-17:00

GROMATIC KR d.o.o. je hrvatska tvrtka usmjerena na pružanje geodetsko-katastarskih i projektantskih usluga na području cijele Republike Hrvatske.

Nudimo Vam cjelovitu uslugu savjetovanja i analize, izrade elaborata i projekata te obavljanja svih terenskih radova.
Zaposlenici tvrtke GROMATIC KR d.o.o. predstavljaju tim iskusnih profesionalaca koji dijele iste vrijednosti i strasti. Objedinjuju znanje stečeno školovanjem i specijalizacijom u pojedinim područjima, prikupljenim iskustvima kroz rad na značajnim geodetskim projektima te suradnjom s priznatim partnerima što im daje značajan ugled na tržištu.

Trenutno su u GROMATIC KR d.o.o. zaposlena 4 diplomirana inženjera, a upravo to je jedan od pokazatelja ozbiljnosti i uspješnosti tvrtke. Tvrtka je kvalitetno opremljena za obavljanje svih stručnih poslova, praćenjem tehničkog razvoja, programskih rješenja i modernog poslovanja kako bi mogao ponuditi visoku kvalitetu, povoljne rokove i cijenu.

Tvrtka posjeduje potrebna ovlaštenja Državne geodetske uprave i članstvo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, te je ovlaštena za obavljanje svih geodetskih zadataka. Vaše katastarske čestice, jednako kao i Vaše građevine ili projekti su međusobno vrlo različiti. Razlikuju se po veličini, obliku, položaju, pristupačnosti, mjerilima katastarskih planova na području na kojem se nalaze.

Ponekad navedeni faktori i najjednostavniji posao geodetu učine vrlo složenim. Zbog svega navedenog, poslove ne naplaćujemo paušalno, nego ih dogovaramo uvidom u stanje na terenu i dokumentaciju, što je garancija korektnosti cijene. Prije sklapanja ugovora, u razgovoru sa strankom definiramo radnje koje su stvarno potrebne, kao i rokove izvođenja. Vizija nam je postati vodeća geodetska tvrtka u županiji i šire za pružanje geodetsko-katastarskih usluga te usluge projektiranja.

Obratite se s punim povjerenjem!!

USLUGE

 • IDENTIFIKACIJA ČESTICE/NEKRETNINE
  Identifikacija čestice jest usluga ustanovljavanja katastarske oznake nekretnine, odnosno ustanovljavanje položaja nekretnine prema njezinoj katastarskoj oznaci korištenjem katastarskog plana.Vlasnik ne zna gdje mu se nalazi čestica, ali ima broj čestice čiji je vlasnik (češće)

  Geodet pomoću katastarskih i zemljišnih podataka pokušava odgonetnuti točan položaj katastarske čestice, nakon čega izlazi na teren te identificira nekretninu – zemljište, pri čemu je dobro odraditi i iskolčenje međe, ukoliko nema čvrste i očite međe na terenu (npr. suhozid..)

  Vlasnik zna gdje mu je čestica, ali ne zna koji broj i u kojoj katastarskoj općini se nalazi

  Drugi slučaj je rjeđi i ne predstavlja problem u gradskim područjima – jer je i preko adrese moguće doći do informacije, ali dosta komplicira rješavanje problema u zaraslim, udaljenim i brdovitim područjima, gdje su najčešće i podaci katastra loši, zastarjeli i netočni. Geodet i u tom slučaju izlazi na teren te snima česticu i okolno područje, a potom u uredu dolazi do rješenja. Identifikacija nekretnina uglavnom se traži u područjima izvan gradova i naselja, gdje se nalaze naslijeđena zemljišta, godinama zaboravljena, no ne zbog toga i manje važna. Od vlasnika nekretnine očekuje se, a i u njegovom je interesu, da zna gdje se nalaze njegove nekretnine.

 • ISKOLČENJA 
 • ETAŽIRANJE
  Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom ili poslovnom jedinicom i njoj pripadajućim zajedničkim dijelovima zgrade. Uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige (uknjižiti kao vlasništvo). Svakom suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana, poslovnog prostora) pripada udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se stan nalazi. U zgradama koje nisu etažirane, vlasnički udjeli u zgradi nisu do kraja definirani. Jedini pravni dokaz o vlasništvu nad nekretninom je izvadak iz zemljišnih knjiga (gruntovnice). Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana. Provođenjem postupka etažiranja, moguće je provesti sljedeće radnje: o dobivanje hipotekarnog kredita o kupnju, odnosno prodaju nekretnina o diobu obiteljskih nekretnina o ostavinsku diobu o utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta Postupak etažiranja se može provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi: o stanovi o poslovni prostori o garaže o parkirna mjesta kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo) Postupak etažiranja se provodi na osnovu etažnog elaborata čiji su sastavni dijelovi: o tabelarni prikaz vrste i veličine prostora o tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade o prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade o prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine o grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine o prijedlog upisa u zemljišne knjigeUSKLAĐIVANJE KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

  Usklađivanje katastra i zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju podatci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja. Ukoliko prodajete zemljište, odlučili ste graditi, želite etažirati objekt, ili ste u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta, nužno je uskladiti katastarske i gruntovne (zemljišnoknjižne) podatke. U protivnom teško ćete prodati zemljište, nećete moći ishoditi potrebne dozvole za gradnju, nećete moći provesti etažiranje.

 • GEODETSKO SNIMANJE VODOVA
  Geodetsko snimanje vodova podrazumljeva snimak položenog voda u položajnom i visinskom smislu. Prilikom snimanja određenog voda snimaju se svi vodovi koji se nalaza na terenu te evidentira okolni detalj sa odgovarajućom topografijom (stupovi, šahte, kanali, propusti …). Potrebno je također geodetskim snimkom obuhvatiti sve objekte koji pripadaju tom vodu. Snimanje vodova provodi se kod otvorenog rova, a izmjeru postojećih do sada neevidentiranih vodova koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda. Prije terenskog snimanja potrebno u dogovoru sa investitorom koji je vlasnik ili korisnik određenog voda točno definirati što treba snimati i sa kojom točnošću snimati. Sve te radnje potrebne su zbog specifičnosti i različitosti vodova (telekomunikacija, kanalizacija, plinovod, vodovod …).
 • PRAĆENJE POMAKA I DEFORMACIJE
  Mjerenja pomaka različitih prirodnih i izgrađenih objekata imaju važnu ulogu u deformacijskoj analizi. Poznavanje ponašanja objekata pod utjecajem opterećenja nužno je za razvoj novih proizvoda ili analizu postojećeg stanja. Uobičajena su mjerenja polja deformacija strojnih dijelova u svrhu procjene njihove čvrstoće. Analizom uzoraka u kidalicama određuju se mehanička svojstva materijala. Prilikom dinamičkih opterećenja dolazi do vibracija konstrukcija, čije poznavanje je vrlo važno. U procesu obrade značajno se mijenjaju oblik i svojstva materijala – karakteristične su toplinske deformacije kod zavarivanja ili stanjivanje i pucanje limova kod savijanja. Numeričke metode koriste se za simulacije različitih procesa, pri čemu je njihova eksperimentalna verifikacija vrlo važna. Takva se mjerenja u geodeziji obavljaju već dulje vrijeme, a razvoj mjernih tehnologija omogućuje njihovo poboljšanje. To se odnosi posebice na razvoj robotiziranih mjernih stanica. Pod pojmom deformacije podrazumijevaju se sve značajne promjene stanja koje se događaju na objektu ili u njegovoj okolini.

ELABORATI

 • POSEBNA GEODETSKA PODLOGA
  Posebna geodetska podloga izrađuje se prije početka projektiranja, što je i propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007). Posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofotoplan s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu.
 • PARCELACIJA ZEMLJIŠTA
  Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi, tj. dioba ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica. Razlikuju se dva postupka parcelacije: parcelacija poljoprivrednog zemljišta i parcelacija građevinskog zemljišta.
 • EVIDENCIJA OBJEKTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI
  Upis / uplana objekta je postupak kojim se objekt evidentira u katastarski operat i zemljišnu knjigu, a za isti se izrađuje geodetski elaborat. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi. Elaborat evidentiranja se izrađuje na temelju pravovaljanih dokumenata, kao što su građevinska dozvola, uporabna dozvola, uvjerenje o vremenu građenja i završni izvještaj nadzornog inženjera.
 • GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA
  Geodetski situacijskih nacrt stvarnog stanja (situacija) je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere, a najčešće se koristi za legalizaciju izgrađenih objekata. Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se slojnicama i točkama sa pridruženom visinom. Na temelju geodetske situacije projektanti izrađuju projekte za izgrađene objekte bez dozvola. Geodetska situacija, ovjerena od nadležnog ureda za katastar, prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti (za građevine izgrađene od 1991.g. do 2007.g.). Za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja nisu potrebni nikakvi dokumenti. Geodetsku situaciju ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom. Cijena geodetske situacije se dogovara nakon uvida u situaciju na terenu.

Pogledano 484 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa