GEO ISTRA GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI

Veronska ulica 6, Pula, Hrvatska

Web stranica

+38552 639 215

} pon-pet: 09:00-17:00

Geoistra d.o.o. je društvo za geodetsko – katastarske poslove i inženjersku geodeziju. Tvrtka je relativno mlade dobi, ali s velikim iskustvom na području same geodetske djelatnosti i geodetskog savjetovanja, geodetskog praćenja, izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, elaborata vodova, elaborata iskolčenja, izrade posebnih geodetskih podloga, elaborata etažiranja, elaborata legalizacije objekata i stručno savjetovanje u vezi s istim itd.
Samom poslu pristupamo ozbiljno, a naša misija je zadovoljstvo klijenata. Naglasak je stavljen na efikasnost, stručnost i brzinu! Kon­stant­nim stručnim usavrša­van­jem nas­to­jimo nado­građi­vati sebe, naša znanja i vješ­tine, te što kvalitet­nije surađi­vati sa našim pos­to­jećim i novim kli­jen­tima.

USLUGE

 • Postupak legalizacije bespravne gradnje

  Osnovni uvjet za oza­kon­jenje bespravnog ili pro­tupravnog objekta je ishođenje Rješenja o izve­de­nom stanju.
  Pos­tu­pak za dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanju pokreće stranka zaht­jevom prema upravnom tijelu (odjel za gra­diteljstvo) područne ili lokalne samouprave najkas­nije do 3o. lip­nja 2013., odnosno do 31. pros­inca 2012. za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje.Uz zaht­jev je potrebno izra­diti i priložiti doku­mentaciju ovisno o veličini zgrade, a one su podi­jel­jene u četiri kategorije:

  *zahtjevna zgrada -iznad 400m² ukupne brutto površine
  *manje zaht­jevna zgrada –ispod 400m² ukupne brutto površine
  *jed­nos­tavna zgrada — ispod 100m² ukupne brutto površine
  *pomoćna zgrada –do 50m² tlocrtne površine pod uvje­tom da je u funkciji osnovnog objekta koji je legalanPrema ukup­noj brutto površini kat­e­gorije su: Iznad 400m², do 400m², do 100m² i pomoćni objekti do 50m².

  Nakon anal­ize pri­h­vaćanja ponude, slijedi:

  Izlazak na teren i geodetska izm­jera, te izrada doku­mentacije:

  -geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade za potrebe ishođenja Rješenja o izvedenom stanju (izrađuje ovlašteni geodet)
  -arhitek­tonske snimke (izrađuje ovlašteni arhitekt)
  -izjava sta­tičara (za iznad 400m²).

  Kada je izrađena tehnička doku­mentacija predaje se zaht­jev za izda­vanje rješenja o izve­de­nom u Odjel za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave (nadležno upravno tijelo prema defini­ciji zakona). Pri­likom predaje zaht­jeva za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju, osim što je potrebno priložiti tehničku doku­mentaciju, plaća se i upravna pris­to­jba (cca 70kn).
  Nadležni ref­er­ent nakon što pre­gleda pro­jekte, izvrši oče­vid i prov­jeru na terenu te ustanovi da objekt odgo­vara uvje­tima za legal­izaciju u skladu sa pos­to­jećim zakonom, šalje pro­jekte za obračun Naknade za legal­izaciju, a naknadno i za obračun komu­nalnog i vodnog doprinosa.
  Plaćanje Naknade za legal­izaciju ili min­i­malno prve rate
  Dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanjučiji je sas­tavni dio tehnička doku­mentacija izrađena u pos­tupku legalizacije

  Važne napomene:

  -Komu­nalni i vodni dopri­nos plaćaju se nakon dobi­janja Rješenja o izve­de­nom stanju. Obročno plaćanje je moguće uz poček od god­inu dana.
  -Rok za pod­nošenje zaht­jeva 30.lipnja 2013, odnosno 31.12.2012 za objekte sa Rješen­jem za rušenje
  -Legal­izaci­jom objekta se ne rješavaju imovin­sko pravni odnosi već samo legal­nost objekta
  -Za legal­izaciju nado­grad­nje radi se nova doku­mentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje raz­lika između legalnog dijela i nado­građenog dijela bez dozv­ole. Dopri­nosi i naknada prema državi i lokalnoj samoupravi se naknadno plaćaju samo za nado­građeni dio
  -Kod defini­ranja kat­e­gorije objekta računa se osnovni dio i nadogradnja

 • Geodetske usluge
  -Geodetske usluge su danas neophodne te se prilikom izmjere utvrđuje “pravo” stanje katastarskih čestica, odnosno da li stanje terena ( najčešće se odnosi na uređenje međa i na postojeće objekte na terenu) odgovara upisu u gruntovnici (vlasničkom listu) i stanju upisa u katastru (posjedovnom listu), što je temelj prilikom kupnje/prodaje.
  Predmet poslovanja društva Geoistra d.o.o. naveden je u sudskom registru trgovačkog suda , a u nastavku su navedene najtraženije geodetske usluge te pojašnjenje istih.
  POSEBNA GEODETSKA PODLOGA (PGP)

  PGP je kartografska pdloga (digitalni ortofotoplan s visinskim prikazom-slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) pzrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina, a služi za projektiranje i izradu idejnih projekata te lokacijskih dozvola.
  PARCELACIJSKI I DRUGI GEODETSKI ELABORATI

  Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:

  1. diobe ili spajanja katastarskih čestica,
  2. provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja,
  3. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra,
  4. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama,
  5. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica,
  6. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica,
  7. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku,
  8. provedbe u zemljišnoj knjizi,
  9. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige,
  10. ispravljanja propusta u održavanju katastra,
  11. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije,
  12. promjene područja i granica katastarskih općina.
  Parcelacijski elaborati podrazumijevaju geodetske elaborate kojima se parceliraju katastarske čestice na više manjih ili spajaju. Parcelacijski elaborati u građevinskoj zoni mogući su u skladu s određenom dozvolom (npr. lokacijska dozvola) kojoj mora prethoditi PGP. Svrha parcelacijkih elaborata je višestruka, ovisno o potrebama i zahtjevima stranaka, a u načelu se radi o sređivanju imovinsko -pravnih odnosa, provedbu dokumenata i akata prostornog uređenja, izvlaštenja, eksproprijacije i dr.GEODETSKI ELABORAT ISKOLČENJA

  iskolčavanje objekata
  komunalnih instalacija (vodovoda, plinovoda, el. vodova, kanalizacija…)
  terena (visinsko iskolčenje terena, vodotoka, kanala…)

ŠTO JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA

ZAKONI I PRAVILNICI

 

Pogledano 788 put(a), 1 pregleda danas

Dodaj novi komentar

Nema povezanih oglasa